arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

   

  Všeobecné obchodné podmienky

  Rooftop, s. r. o., miestom podnikania Telocvična 34, 821 05 Bratislava, IČO: 44182236, IČ DPH: SK2022614649, 
  zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Bratislave I, odd Sro, vl. č. 52501/B

  Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.molotow.sk/


  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") Rooftop, s. r. o., miestom podnikania Telocvična 34, 821 05 Bratislava, IČO: 44182236, IČ DPH: SK2022614649, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Bratislave I (ďalej len "predávajúci") upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváraných medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na internetovej adrese https://www.molotow.sk/, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu“).

  1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese https://www.molotow.sk/ (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

  1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné upraviť a zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

  1.4. V prípade, keď kúpnu zmluvu uzatvára s predávajúcim podnikateľ v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníku v znení neskorších predpisov (ďalej len "obchodný zákonník"), sa na kúpnu zmluvu nepoužíjú niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok, ktoré sú takto označené priamo v texte obchodných podmienok a ich neúplny výpis uvádzame v čl. 4, čl. 6.2 - 6.10.

  1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

  1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknúté práva a povinnosti vzniknuté z kúpnych zmlúv uzatvorených za doby účinnosti predchádzajúceho  znenia obchodných podmienok.  2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

  2.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju, a to vrátane jednotlivých cien na ponúkaný tovar. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, keď sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne stanovených podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

  2.2 Tovar vystavený prostredníctvom webového rozhrania obchodu nie je právne záväznou ponukou. Ide iba o výzvu kupujúcim k zaslaniu záväzného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

  2.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ktoré sú uvedené na webovom rozhraní platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

  2.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje spravidla informácie o:

  2.4.1. objednanom tovare (objednaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
   
  2.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a 

  2.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

  2.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Kupujúci tak má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky a odstraňovať z elektronického nákupného košíka jednotlivé položky. Kupujúcemu sa zobrazí spravidla všetok tovar uložený v nákupnom košíku, cena tohto tovaru, množstvo jednotlivých položiek (kusov), súčet ceny všetkého tovar uloženého v nákupnom košíku a náklady na dopravu objendného tovaru; ceny tovaru sa zobrazujú jednak ako ceny s DPH a nižšie je možnosť zobraziť samotnú sumu DPH.

  2.6. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Odoslanie objednávky je návrhom kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

  2.7. Automatický systém predávajúceho bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdní elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Ak kupujúci zadal chybnú elektronickú adresu kupujúceho, v dôsledku čoho mu potvrdenie objednávky nemôže byť doručené, je predávajúci oprávnený objednávku stornovať.

  2.8. Potvrdenie prijatia objednávky podľa čl. 2.7. nie je uzatvorením kúpnej zmluvy. S ohľadom na to, že predávajúci prevádzku aj "kamennú" predajňu, nie je schopný vždy garantovať dostupnosť tovaru uvedeného v kúpnej zmluvy. Z tohto dôvodou vzniká kúpna zmluva až okamihom doručenia potvrdenia o odoslaní tovaru, ktoré predávajúci doručí na elektronickú adresu kupujúceho; súčasťou potvrdenia o odoslaní je aj plný text týchto obchodných podmienok platných ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy, formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy a vzorové poučenie o právu odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.

  2.9. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej cney, predpokladanej výške nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) alebo o upresnenie či zmenu podmienok dodania tovaru alebo spôsob úhrady oproti kúpnej zmluve.

  2.10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to spravidla s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

  2.11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám a berie na vedomie, že výška týchto nákladov môže závisieť na podmienkach internetového alebo telefonického pripojenia, ktoré kupujúci využíva.

  2.12. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, pokiaľ bola táto kúpna cena vopred uhradená.  3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

  3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpne zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti v predajni predávajúceho na adrese: Mariánska 9, 811 08 Bratislava;
  • v hotovosti na dobierku v miestne určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v objednávke (ďalej len "účet predávajúceho");
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal;
  • bezhotovostne platobnou/kreditnou kartou cez internetové rozhranie CardPay;
  • bezhotovostne platobnou kartou na hore uvedenom predajnom mieste predávajúceho.

  3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v danej zmluvnej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpna cena aj náklad spojený s dodaním tovaru.

  3.3. V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 1 dňa od uzavretia kúpnej zmluvy.

  3.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihol pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

  3.5. Predávajúci je oprávnený, mimo iné, v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 2.9.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

  3.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať a zľavu je možné uplatiť iba na nezľavnený tovar.

  3.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, prípadne v listinnej podobe spoločne s tovarom.  4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

  4.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom je upravené v zákone č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov.

  4.2. Ak sa pri odstúpení od zmluvy nejedná o prípad uvedený v §7 čl. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní

  4.2.1. od prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou než dopravcom), alebo

  4.2.2. od prevzatia poslednej dodávky tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou než dopravcom) v prípade, kedy kupujúci objednal rôzny tovar v rámci jednej objednávky, avšak predávajúci mu ich dodal zvlášť v dvoch alebo viacerých dodvákach, alebo

  4.2.3. od prevzatia poslednej položky alebo časti tovaru kupujúcim alebo inou určenou treťou osobou (inou než dopravcom) v prípade, kedy je predávajúcim dodávávaný tovar po častiach zostávajúcih z niekoľkých položiek alebo častí.

  4.3. Odporúčaným spôsobom odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku 4 je písomné odstúpenie, odoslané buď bežnou poštou na doručovaciu adresu predávajúceho (Rooftop, s. r. o., Stavbárska 38, 821 07 Bratislava), alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@rooftop.sk; formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v elektronickej podobe nájdete TU, je možné ho stiahnuť prípadne vytlačiť a zaslať predávajúcemu spôsobom uvedeným hore v tomto článku. Predávajúci tiež zasiela formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy v textovej podobe ako súčasť potvrdenia o odoslaní tovaru podľa čl. 2.8. obchodných podmienok. V odstúpení je kupujúci povinný uviesť svoje meno, priezvisko, číslo objednávky a dátum odoslania objednávky (dátum nákupu).

  4.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluvy od počiatku ruší. Kupujúci je povinný tovar zaslať predávajúcemu do 14 dní odo dňa, kedy odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslal predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a to so všetkým príslušenstvom a s kompletnými dokladmi (doklad o kúpe, návod, záručný list) a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci je povinný zaslať tovar na doručovaciu adresu uvedenú v čl. 4.3.

  4.5. Po tom, čo kupujúci vráti tovar podľa čl. 4.4. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený uskutočniť preskúmanie vráteného tovaru, spravidla za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaní či čiastočne spotrebovaný.

  4.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2. obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu vrátane už uhradených nákladov na dopravu tovaru, odpovedajúcemu najlacnejšiemu predávajúcim ponúkanému spôsobu dodoania tovaru, a to

  4.6.1. bezhotovostne na účet určený kupujúcim, inak na účet, z ktorého kupujúci uhradil kúpne cenu tovaru.

  4.7. Predávajúci však bez hľadu na lehotu uvedenú v článku 4.6. nie je povinný zaslať peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci doručí tovar na doručovaciu adresu uvedenú v čl. 4.3., prípadne mu kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu už odoslal. 

  4.8. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie kupujúci, a to aj v prípade, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou cestou.

  4.9.Kupujúci nezodpovedá v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2. za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom spôsobom, ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Avšak v prípade, ak tovar predávajúcemu bude doručný poškodený, opotrebovaný (inak než spôsobom nutným k oboznámeniu sa s tovarom) alebo čiastočne spotrebovaný tovar, zodpovedá kupujúci predávajúcemu za spôsobenú škodu. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený vyžadovať od kupujúceho nárok na náhradu škody. Za poškodenie tovaru nie je považované poškodenie pôvodného obalu, vziknuté v dôsledku vybalenie tovaru.

  4.10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu aj darček, je darovaciu zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovaiou podmienkou, že ak dojde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, automaticky sa ruší aj darovaciu zmluva a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.  5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

  5.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

  5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevzme tovar pri dodaní, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10€ (slovom: desať eur), rovnako je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neprevzme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci opravnený zaradiť kupujúceho na zoznam nespoľahlivých zákazníkov (ďalej len "blacklist"), pričom všetci kupujúci zapísaní na blacklistu sú v prípade ďalšieho nákupu povinní zaplatiť vopred bezhotovostne na účet predávajúceho.

  5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.


  5.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade konštatovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielku nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený. Kupujúci je taktiež povienný skontrolovať fyzicky dodaný tovar a pokiaľ tovar nesie známky poškodenia, bezodkladne to odznámit predávajúcemu. Na neskoršie reklamácie sa nebude brať ohľad.

  5.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim nejaké vydané. Vyška dopravného a ďalšie informácie o podmienkach odoslania tovaru sú uvedené na týchto stránkach: https://molotow.sk/shiping-and-charges/.  6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

  6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všetobecnými záväznými predpismi. 

  6.2. Predávajúci sa zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Spravidla predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupjúci tovar prevzal:

  6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré predávajúci výslovne uvádzal na webovom rozhraní obchodu (väčšinou v popise tovaru), a ktoré sú uvedené v kúpnej zmluve, prípadne v objednávke;

  6.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci na webovom rozhradní obchodu (väčšinou v popise tovaru) uvádza, alebo ku ktoré sa vec tohto druhu obvykle používa,

  6.2.3. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

  6.2.4. tovar vyhovuje požiadavkam právnych predpisov.

  6.3. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

  6.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe 24 mesiacov od jeho prevzatia.

  6.5. Ak to nie vzhľadom k povahe vady neprimerané, môže kupujúci požadovať dodanie nového tovaru bez vád, avšak ak sa týka vada len časti tovaru, môže kupujúci požadovať iba výmenu časti tovaru. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu jeho časti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vadi, pokiaľ nemôže tovar riadne využívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto príapde má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  6.6. Ak ide o takú vadu tovaru, pri ktorej by bola za nový tovar vzhľadom k povahe vady neprimeraná (spravidla ak ide vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), má kupujúci právo iba na bezplatné odstránenie vady, ktoré zabezpečí predávajú a dohodne ho s kupujúcim.

  6.7. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatí si právo na dodanie nového tovaru bez vád, či na výmenu časti tovaru (čl 6.5.) alebo na bezplatnú opravu tovaru (čl. 6.6.), môže požadovať priemeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajú nezjedná nápravu v primeranej dobe tak, že by vykonanie nápravy kupujúcemu spôsoboilo značné ťažkosti.

  6.8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že má vadu (napr. to bolo výslovne a zrozumiteľne uvedené v popise tovaru v kúpnej zmluve, prípadne na webovom rozhraní obchodu), alebo kupujúci vadu sám spôsobil.

  6.9. Dojednanie článkov 6.2. - 6.7. sa nepoužijú, záruka za akosť sa nevzťahuje  a predávajúci ani výrobca či distribútor nenesú zodpovednosť

  6.9.1. pri tovare predávanom za nižšiu cena na tie vady, pre ktoré bola nižšia cena tohto tovaru zjednaná,

  6.9.2. v prípade opotrebovania tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním,

  6.9.3. v prípade vady vzniknutej nevhodným používaním tovaru, ak to viedlo k jeho poškodeniu,

  6.9.4. v prípade použitého tovaru na vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim,

  6.9.5. za vady vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených výrobcom či distribútorom v dokumentácii k tovaru.

  6.10. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vybavená, ak bola vybavená neskôr, tak do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vybavení, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak si kupujúci reklamovaný tovar neprevezme v uvedenej lehote, vzniká predávajúcemu nárok na skladovné vo výške 1€ denne počínajúc prvým dňom, kedy uplynula lehota pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

  6.11. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar ani po uplynutí 6 mesiacov potom, čo ho predávajúci upozornil na vybavenie reklamácie, je predávajúci oprávnený nevyzdvihnutý tovar predať, v prípade poškodeného tovaru vyhodiť, či zneškodniť, na čo upozorní kupujúceho v rámci vyrozumia vybavenia reklamácie, alebo neskôr. 

  6.12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúce za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.  7. ĎAĽŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  7.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením cleje kúpnej ceny tovaru.

  7.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnost, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti rvoriace webové rozhranie obchodu. 

  7.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzkovanie webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať iba v rozsahu, ktoré nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením.

  7.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle Občianskeho zákonníka 40/1964 Z.z.

  7.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku využívania webovej stránky v rozpore s ich určením.

  7.6. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľkých sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava.  8. DORUČOVANIE

  8.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetká korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.  9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  9.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s využívaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak sa strany dohodli, že sa vzťah riadi slovenským právom.

  9.2. Kupujúci má možnosť oznámiť predávajúcemu prípadné sťažnosti v písomnej forme, prípadne elektronicky prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu predávajúceho. Predávajúci si však vyhradzuje právo nereagovať na sťažnosti tretích osôb, ktoré neuzavrely s predávajúcim kúpnu zmluvu.

  9.3. Ak nie je kupujúci spokojný s vyriešením sťažnosti, či reklamácie zo strany predávajúceho, prípadne ak nechce vôbec komunikovať s predávajúcim, je oprávnený obrátiť sa so svojimi sťažnosťami na príslušný orgán dohľadu, ktorým je Slovenská obchodný inšpekcia, tak ako je uvedené v článku 7.6. týchto obchodných podmienok. V prípade, že sa kupujúci chce sťažovať na nakladanie s osobnými údajmi, môže sa kupujúci obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

  9.4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

  9.5. Ak je niektoré z ustanovení obchodných podmienok neplatné alebo neúčinne, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosti alebo neúčinnosti jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

  9.6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

  9.7. Pokiaľ je kupujúci zahraničný subjekt, použije sa na právny vzťah vzniknutý z kúpnej zmluvy alebo na akýkoľvek iný právny vzťah vzniknutý v súvislosti s využitím služieb internetového obchodu slovenské práva. Súčasne je výslovne vylúčená aplikácia dohovoru OSN o zmluvách a medzinárodnej kúpe tovaru.

  9.8. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na začiatku týchto obchodných podmienok.

  9.9. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2019.